ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 397      16 เมษายน 2558

สมัครสมาชิกนิตยสาร

Back Issue | Next Issue

ชีวจิต คืออะไร ?
ภูมิชีวจิต
อาหารชีวิต
น้ำอาร์ซี
เอมไซม์
รำตะบอง
วิตามินและ แร่ธาตุ
relaxation
สูตรสร้างตัวเองให้เป็นคนใหม่
fasjamm
นวดกดจุด
การล้างพิษ

ดูเรื่องย้อนหลัง

 

นิตยสารชีวจิตฉบับที่ 141

ประกันสุขภาพ...พึ่งพาได้แค่ไหน

รู้จักหลักประกันสุขภาพก่อนพึ่งพา

30 บาทรักษาทุกโรค
ผู้มีสิทธิ : ทุกคนที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในประเทศ และยังไม่ได้มีสิทธิอื่นตามกฎหมายหรือของรัฐอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งสามารถทำได้โดยนำทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไปขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้บ้าน
การคุ้มครอง : ทุกโรคที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตัวเองขึ้นทะเบียนไว้ โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 30 บาทเท่านั้น ยกเว้นการรักษาพยาบาลบางชนิดที่เกิดจากความประสงค์ของผู้ป่วย เช่น การผ่าตัดเพื่อความสวยงาม การผสมเทียม การทำแท้ง เป็นต้น

ประกันสังคม
ผู้มีสิทธิ : ลูกจ้างในบริษัทห้างร้านที่มีการทำประกันสังคมให้ลูกจ้าง
การคุ้มครอง : กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

ประกันสุขภาพ
ผู้มีสิทธิ : เป็นผู้ที่จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยในแบบต่างๆ ตามข้อตกลง หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ ไว้กับบริษัทประกันภัยนั้น ๆ
การคุ้มครอง : ส่วนใหญ่มักคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะชดเชยเป็น 1. ค่าห้องและอาหาร 2. ค่าบริการทั่วไป 3. ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรืออาจเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ระบุในกรมธรรม์ และจะเป็นจำนวนเงินเท่าไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ระบุในกรมธรรม์ด้วยเช่นกัน

สิทธิข้าราชการ
ผู้มีสิทธิ : ตัวข้าราชการเอง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของข้าราชการ
การคุ้มครอง : การเจ็บป่วยทุกชนิดที่เข้ารับการรักษา โดยสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดของตนได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน

นอกจากนี้ยังมีหลักประกันยิบย่อยอย่างอื่นอีก เช่น พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถยนต์ สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนทดแทน สิทธิของข้าราชการการเมือง สิทธิของคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ สิทธิคนต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งหากใครอยากทราบว่าตัวเองมีสิทธิอะไรอย่างไรบ้าง ให้โทร.ไปเช็คสิทธิของตัวเองที่ โทร.1330 ซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนเพื่อกดหมายเลขประจำตัว 13 หลักหรือคลิกเข้าไปที่ www.nhso.go.th.com

มาร่วมตรวจสอบหลักประกันกันเถอะ

เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการ "30 บาทรักษาทุกโรค" ก่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพในประชาชนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงระบบบริการสุขภาพ การจัดสรรทรัพยากรด้านสาธารณสุข ด้านบุคลากร และงบประมาณ ดังนั้นเรามารู้จักกับโครงการนี้ให้ละเอียดลึกกว่านี้อีกหน่อยดีไหมคะ
ข้อดี

 • ครอบครัวที่มีฐานะยากจนได้รับประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลมากขึ้น
 • ทำให้เกิดความเสมอภาคของภาระรายจ่ายสุขภาพระดับครัวเรือนในประเทศดีขึ้น สามารถลดช่องว่างรายจ่ายสุขภาพของคนจนที่สูงกว่าคนรวย
 • อัตราผู้ป่วยด้วยอาการเล็กน้อยๆเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการป้องกันการลุกลามของโรคร้ายแรงต่างๆ ซึ่งเคยทำให้เกิดการเสียชีวิต หรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวนมากเช่นแต่ก่อน
 • สืบเนื่องจากข้อดีข้างต้น โครงการ 30 บาทจึงช่วยลดปัญหาวิกฤตครัวเรือนที่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเพื่อการรักษาพยาบาลเป็นอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ในสมัยก่อน ให้เหลือเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2545

ข้อเสีย
 • คนที่มีฐานะยากจน มีโอกาสน้อยในการเข้ารับรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพสูงในการรักษา เมื่อเทียบกับคนที่มีฐานะร่ำรวย
 • เงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อหัวต่อปีนั้นมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่สอดคล้องกับต้นทุนและอัตราการบริการจริง ส่งผลให้สถานะการเงินของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้ทรุดลง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านมาของบางโรงพยาบาลคือ การให้บริการระดับสอง ซึ่งด้อยคุณภาพให้คนจน ลดความน่าเชื่อถือของการรักษาพยาบาล
 • ที่ผ่านมา การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลรายคนนั้นเหมารวมเงินเดือนเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่กับโรงพยาบาลขนาดเล็ก

การแก้ปัญหา
 • รัฐต้องใช้เงินจากแหล่งอื่นมาเสริม
 • ปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัย พร้อมรับรักษาทุกโรคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงอบรมบุคลากรผู้ให้บริการให้มีมาตรฐานการบริการในระดับเดียวกัน ทั้งในสถานพยาบาลระดับเล็กและระดับใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้นควรมีการตรวจสอบเชิงระบบ เพื่อให้สถานพยาบาลจริงจังกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของตนเองอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังต้องกำหนดบทลงโทษสถานพยาบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ
 • เน้นนโยบายเรื่อง "การสร้างนำซ่อม" เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสุขภาพอย่างถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยไปได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
 • ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ซึ่งไม่ได้เอาความเจ็บป่วยของประชาชนเป็นตัวกำหนดนโยบายสุขภาพ แต่ต้องมองถึงสุขภาวะที่ดีทั้งหมด ทั้งด้านสังคม จิตวิญญาณ และจิตใจ ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมที่ดี

เรื่องหลักประกันสุขภาพยังไม่หมดแค่นี้ เพราะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามผลักดันขับเคลื่อนให้โครงการนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน